Naše kompletní služby nejen Liberci

Poskytujeme právní zastupování i právní poradenství. Mezi naše nejčastěji vyhledávané služby patří právo rodinné, převážně oblast týkající se rozvodů, právo občanské, obchodní, trestní.

Rodinné právo

V rámci rodinného práva poskytujeme například právní služby z oblasti rozvodu manželství, výživného zletilých i nezletilých osob, výživného po rozvodu a manželů, určení a popření otcovství, pěstounské péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví. Sepisujeme také manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů, a další smlouvy spojené s rozvodem, úpravě výživného, vypořádání vzájemných majetkových vztahů apod.

Rodinného práva se dotýká také právo bytové a to například pokud potřebujete vypořádání společného nájmu bytů (družstevních, obecních, soukromých vlastníků). I v této oblasti jsme Vám schopni poskytnout právní služby.

Občanské právo

Občanské právo patří mezi nejširší právní odvětví v rámci právního řádu České republiky. Nedá se fixně určit rozsah našich služeb, ale pro orientaci krátký výčet uvádíme. Poskytujeme služby z oblastí občanskoprávních vztahů, vlastnických práv, zástavních práv, závazkových práv, dědického práva, odpovědnosti za škodu. Sepisujeme různé typy smluv jako jsou smlouvy nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy o dílu, kupní smlouvy, smlouvy o přepravě a různé spotřebitelské smlouvy.

Obchodní právo

Jsme Vám schopni poskytnout veškerý právní servis týkající se Vaší obchodní činnosti, stejně tak jako zastupování v případných obchodněprávních sporech. V případě zakládání společnosti jsme připraveni Vám v této otázce také pomoci, stejně tak v případech týkajících se změn v obchodním rejstříku. Sepisujeme a provádíme právní rozbor všech typů smluv obchodního práva.

Trestní právo

Zabýváme se všemi trestnými činy a sankcemi za jejich spáchání. Spolupracujeme se soudními znalci, exekutory a dalšími odborníky.