Otevírací doba

Pondělí-Pátek (8-16h)

Rumjancevova 696/3

Liberec 460 01

JUDr. Jan Vavruška, advokát

Právník Liberec

Nabízíme komplexní pomoc v oblasti práva. Zkušenosti jsme získali v advokátních kancelářích a také v obchodních korporacích. Specializujeme se na všechny oblasti práva. Vyslechneme Vás a postaráme se o důkladnou analýzu případu. Potřebné dokumenty vyřídíme za Vás.

Pomůžeme také v záležitostech, které souvisejí s pracovním úrazem, onemocněním či nemocí z povolání a pomůžeme uplatnit nároky na odškodnění poškozených nebo pozůstalých z dopravních nehod.

Záruky advokátů z Liberce

Právní služby nabízíme českým i zahraničním společnostem, podnikatelům, fyzickým osobám a subjektům veřejné správy. Zaměřujeme se na individuální potřeby každého klienta. Ke každému problému přistupujeme nanejvýš komplexně.

Na základě zákona jsme povinni zachovat mlčenlivost o všech zjištěných skutečnostech. Pro výkon právních služeb jsme v rámci profesní odpovědnosti pojištění do výše 150 miliónů korun. Snažíme se docílit efektivního a pragmatického řešení.

Při poskytování služeb klade advokátní kancelář JUDr. Jana Vavrušky důraz na důsledné dodržování zákonů a norem. Chráníme zájem každého klienta a zachováváme důvěrné informace získané v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Usilujeme o vytvoření velmi dobrých a trvalých pracovních vztahů s klienty, založených na loajalitě a vzájemné důvěře. V součinnosti s předními českými daňovými poradci, exekutory a notáři poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru. Pro zahraniční klienty vedeme kancelář i v anglickém jazyce.

Specializace právníků z Liberce

 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Obchodní a směnečné právo
 • Trestní právo
 • Pracovní právo
 • Insolvenční právo
 • Správní právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Pomoc obětem trestné činnosti

Členové advokátní kanceláře se dlouhodobě profilují zejména v oblasti obchodně závazkového práva, insolvenčního práva, práva k energetice, právních vztahů k nemovitostem, stavebního práva, mezinárodního práva, ale i v oblasti veřejných zakázek či zastupování ve správních, soudních a rozhodčích řízeních před správními orgány a soudy.

Právní poradna Liberec

Advokátní kancelář Liberec působí v České republice již déle než patnáct let. Garantujeme absolutní diskrétnost. Rozsah činnosti zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí.

Klientům poskytujeme úplné a koordinované právní poradenství. Důkladně s Vámi projednáme situaci, v níž se nacházíte a navrhneme efektivní řešení. S námi na to nejste sami.

Právní poradenství nabízíme fyzickým i právnickým osobám, a to buď v jednotlivých případech či na základě dlouhodobé smlouvy o poskytování právních služeb. Podle přání klienta lze služby v uvedeném rozsahu poskytovat rovněž v jazyce anglickém a italském.

Naši advokátní kancelář najdete v Liberci, ale služby jsme schopni poskytovat pro klienty z celé ČR.

Právník Liberec.

V čem Vám pomůžeme?

Právní služby

 • Občanské a rodinné právo
 • Obchodní a pracovní právo
 • Trestní a správní právo

Občanské právo

Občanské právo je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví. V oboru občanského práva nabízíme sepisování, revize a rozbor smluv a dokumentů. Poskytujeme pomoc při překonání úskálí rozvodového řízení. Upravíme rodičovskou zodpovědnost k nezletilým dětem. Pomůžeme s vyřešením majetkoprávních sporů. Nabízíme účinnou pomoc při řešení rozličných situací, vyplývajících z občanskoprávních vztahů. Právníci z Liberce nabízí komplexní služby, včetně zastupování před soudy.

 • Sepsání, kontrola a revize smluv
 • Vymáhání pohledávek a podávání návrhů
 • Ústavní stížnosti
 • Dědické právo
 • Sousedské vztahy, bytové právo a nájemní vztahy
 • Zástavní a zadržovací právo
 • Věcná břemena
 • Odpovědnost za škodu, ochrana osobnosti

Rodinné právo

Specializujeme se na úpravu poměrů k nezletilým dětem, určení výše výživného a vypořádání společného jmění manželů. Poradíme, jak postupovat při rozvodu a jaký druh rozvodového řízení zvolit. Připravíme dohodu a sepíšeme žalobu. Našim cílem je nalézt ideální řešení.

 • Příprava dokumentů a podání návrhů
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Spory v oblasti výživného pro děti
 • Úprava styku mezi rodiči a dětmi
 • Zastupování při rozvodech

Právník Liberec.

Jak to probíhá?

Jaký nabízíme
právní servis?

Konzultace

Poskytujeme právní služby pro klienty z Liberce. V advokátní kanceláři pracují vyškolení právníci a advokáti, kteří jsou připraveni hájit Vaše práva. Stavíme na osobním přístupu ke klientům podloženém znalostmi a zkušenostmi v oblasti práva. Vyslechneme si Váš problém a pustíme se do detailní analýzy Vašeho případu. Právník Liberec.

Podmínky

Právníci z Liberce se postarají o důkladnou analýzu případu. Jsme důslední a společně najdeme efektivní řešení. Vysvětlíme Vám, jaká máte práva a povinnosti. Projednáme následující kroky. Přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem a v případě potřeby si s Vámi sjednáme schůzku i mimo obvyklou pracovní dobu.

Realizace

Veškeré konzultace s klienty realizujeme zdarma. Snažíme se, aby naše služby byly dostupné pro všechny, a pomůžeme Vám proto v těžkých chvílích. Jsme s Vámi od začátku do konce a zajistíme komplexní právní služby. Budeme s Vámi konzultovat jednotlivé kroky a průběžně Vás informovat o změnách. Právník Liberec.

Pomoc ve všech oblastech práva

„Advokátní kancelář JUDr. Jana Vavrušky nabízí komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby“

JUDr. Jan Vavruška, advokát

Kontaktujte nás
Blog

Nejnovější články

20

08

Rozvodový právník Sporný a nesporný rozvod manželství

Článek se věnuje oblasti sporného a nesporného rozvodu manželství.

Číst dále
20

08

Rozvodový právník Co všechno zahrnuje smlouva o uzavření manželství?…

Smlouva o uzavření manželství je důležitým právním dokumentem, kterým se manželé zavazují k vzájemnému respektování práv a povinností během manželství...

Číst dále
20

08

Rozvodový právník Jaké jsou základní principy občanského práva?…

Občanské právo je klíčovou oblastí práva, která se zabývá vztahy a právy jednotlivců ve společnosti...

Číst dále